การสั่งซื้ออะไหล่

การสั่งซื้ออะไหล่

เอเซอร์ แคร์ ได้จัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่ สำหรับตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการฯ
เพื่อการสั่งซื้อไว้บริการหรือขายต่อให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อดังนี้
1. ราคาและรายการ (Price list)
ท่านสามารถสอบถาม ราคาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ที่ 0-2685-4311, อีเมล์ Sparepartorder@acer.co.th
โดยจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการ เช่น รุ่น และ Serial number ของเครื่องที่จะนำชิ้นส่วนนั้นๆไปประกอบ
2. การสั่งซื้ออะไหล่
สามารถจะดำเนินการสั่งซื้อทางโทรสารหมายเลข 0-2685-4377, อีเมล์ Sparepartorder@acer.co.th
3. การจัดส่ง
ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการเอเซอร์แคร์ หรือจัดส่งโดยเอเซอร์ แคร์ สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
4. การชำระเงิน
การชำระเงินสำหรับการซื้ออะไหล่จะต้องเป็นเงินสดหรือโอนผ่านทางธนาคารพร้อมแนบใบสลิปการโอนเงินที่โทรสาร 02-6854377 (ยกเว้นศูนย์บริการฯที่ได้รับครดิตตามนโยบายของฝ่ายการเงินของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด)
5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
เอเซอร์แคร์จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับใบสั่งซื้อภายในพร้อมใบสลิปการโอนเงินภาย 2 วันทำการสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด(กรณีมีสินค้าในสต๊อก)
ส่วนในกรณีที่สินค้าต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 30 วัน โดยเอเซอร์แคร์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ เอเซอร์ แคร์ จะสำรองอะไหล่สำหรับการบริการลูกค้า เป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ สินค้า Phase out จากการขายในตลาด